вівторок, 26 лютого 2019 р.

Розробка уроку


Тема уроку. Карбонові кислоти, їх поширення в природі та  класифікація. Фізичні властивості, застосування карбонових кислот.
Цілі уроку: розвивати знання учнів про карбонільні органічні сполуки на прикладі карбонових кислот; формувати знання про карбоксильну функціональну групу на прикладі карбонових кислот; ознайомити учнів зі структурною й електронною формулами оцтової кислоти; показати зв’язок між функціональною карбоксильною групою та фізичними й хімічними властивостями карбонових кислот; формувати уявлення про гомологічний ряд одноосновних карбонових кислот, ізомерію і структурні формули. Звернути увагу учнів на використання карбонових кислот у професії кухар кондитер. Прививати любов до обраної професії та розвивати логічне мислення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Форми роботи: навчальна лекція, евристична бесіда, лабораторний експеримент.
Лабораторний дослід . Дія оцтової кислоти на індикатори.
Хід уроку
I. Організаційний етап
II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів
1.      Питання для бесіди.
1.       Що таке спирти?
2.       Яке закінчення мають спирти?
3.       Які ви знаєте багатоатомні спирти?
4.       Що є якісною реакцією на багатоатомні спирти?
2.     Мікрофон.
1.Спирти це….
2.Спирти одержують…
3. Спирти Використовують…..
3. Біля дошки учні пишуть рівняння реакцій схеми перетворень:
4.      Хімічне лото.
III. Вивчення нового матеріалу
1. Насичені одноосновні карбонові кислоти
Органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних карбоксильних груп, сполучених з вуглеводнями, називаються карбоновими кислотами.
Загальна формула карбонових кислот — R(COOH)n .
Карбонові кислоти — органічні сполуки, що містять одну або кілька карбоксильних груп −COOH, сполучених з вуглеводневим радикалом.
Карбоксильна група містить дві функціональні групи — карбоніл  , і гідроксил −OH, що безпосередньо зв’язані між собою:
Карбонові кислоти класифікують за двома структурними ознаками.
1) За числом карбоксильних груп кислоти поділяються на такі:
  • одноосновні (монокарбонові);
  • багатоосновні (дикарбонові, трикарбонові тощо).

  • насичені (CH3CH2CH2COOH);
  • ненасичені (CH2=CHCH2COOH);
             ароматичні (RC6H4COOH).
3.Фізичні властивості   оцтової кислоти.
Оцтова кислота – безбарвна рідина, летка, має різкий специфічний запах, змішується з водою в будь-яких пропорціях, розчин кислий на смак;
за t < 170 С кристалізується (“крижана кислота “);
3-9% водний розчин – столовий оцет;
86% водний розчин - оцтова есенція
4. Хімічні властивості.
1) електролітична дисоціація: CH3COOH      CH3COO1- + H1+
                                                                                                                                            ацетат - йон
            Оцтова кислота – слабкий електроліт. Зміна забарвлення індикаторів в кислому середовищі оцтової кислоти:                                      метилоранжевий – рожевий
                                    лакмус – червоний
2) Взаємодія з металами:
                                    2СН3СООН + Мg   =   Mg(CH3COO)2 + H2                                                                                                                                                                          магній ацетат
3) Взаємодія з оксидами металів:
                                    2СН3СООН + СаО     =  Са(СН3СОО)2 + Н2О                                                                                                      кальцій ацетат
4) Взаємодія з лугами:
                                    СН3СООН + NaOH     =   NaCH3COO + H2O                                                                                                           натрій ацетат
5) Взаємодія з солями, утвореними слабшими кислотами:
            2СН3СООН + Na2CO3    =      2 NaCH3COO + CO2+ H2O
6) Взаємодія зі спиртами:
            СН3СООН + С2Н5ОН       =    СН3СООС2Н5 + Н2О                                                                                                   етиловий естер оцтової кислоти


5. Лабораторний дослід . Дія оцтової кислоти на індикатори
Ми знаємо, що спирти не діють на індикатори. Проведемо експеримент. У три пробірки наллємо по 1 мл розчину оцтової кислоти. У першу додамо кілька крапель лакмусу, у другу — метилового оранжевого, у третю — фенолфталеїну. Як змінилося забарвлення індикатора? Для порівняння паралельно візьмемо три пробірки з хлоридною кислотою й проведемо той самий експеримент.
Порівняйте спостереження і зробіть висновок.
Висновок: оцтова кислота діє на індикатори так само, як і неорганічні кислоти.
6.Застосування карбонових кислот.
- виробництво штучного волокна
-  хімічні засоби захисту рослин
- харчова промисловість
- побутова хімія
- лікарські препарати
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів
Розв’язування тесту:
1. Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:
         а) –ОН;       б) –СООН;         в) -NH2;           г) –СОН
2. Вкажіть формулу оцтової кислоти:
         а) НСООН;  б)СН3СООН; в)С15Н35СООН; г)С17Н33СООН 
3. Вкажіть колір індикатора лакмусу в розчині оцтової кислоти:
         а) рожевий;    б) синій;    в) прозорий;    г) червоний 
4. Вкажіть назву  солей оцтової кислоти:
         а) ацетати; б) метаноати; в) сульфати; г)стеарати
5. Вкажіть продукт реакції взаємодії оцтової кислоти і спирту:
         а) солі;      б) естери;      в) жири;      г) основи
2.       Робота з мультимедійними засобами
https://learningapps.org/ 
1 . Складання пазлів.
2.  Шоу на мільйон.
V. Підбиття підсумків уроку

VІ. Домашнє завдання.


Немає коментарів:

Дописати коментар