пʼятниця, 15 лютого 2019 р.

Використання методу дослідницького проекту на уроках хімії.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки, коли формується нове розуміння освіченості, моральності, професійної майстерності, підприємництва, особливого значення набуває проблема організації навчальної діяльності учнів. Підготовка молоді до нових умов життя вимагає впровадження нових технологій навчання.

Практика показує, що найефективнішим навчання стає тоді, коли учень виявляє  максимальну активність, а викладач виконує роль консультанта та допомагає йому самостійно робити висновки.
Існує багато нових форм і методів навчання. На  уроках  намагаємося поєднати традиційні та інноваційні методи навчання. При цьому враховуються основні дидактичні принципи : науковість, цілісність, послідовність, наочність, доступність.
З метою підвищення ефективності навчання використовується метод проблемного навчання, форми колективної, індивідуальної та самостійної роботи учнів, надається перевагу використанню дослідницькому методу проекту  пошукового характеру. Перевірені практикою технології західної методичної науки використовуються в різних навчальних закладах, переробляються і оформляються у вигляді нових підходів. Так, все більше педагогів  України цікавляться і використовують проектну діяльність учнів.
Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. Вперше у  педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О. Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював В. Сухомлинський, багатогранна педагогічна спадщина, якого проймається ідеями проектування людини.. Саме слово "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед, задум, план" тощо.
Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf, Herz und Hand"), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.
Проект є поєднанням теорії й практики, він полягає не лише в постановці певного розумового завдання, а й у практичному його  використанні.
   У розробках М.В. Крупеніної метод проектів подається як такий, що комплексно реалізує низку педагогічних принципів: самостійність, співпрацю дітей та дорослих, діяльнісний підхід, актуалізацію суб'єктної позиції дитини в педагогічному процесі.  .
    Мета даної роботи є підвищення інтересу до вивчення хімії, намагання показати використання міжпредметних зв’язків, а також продемонструвати застосування проектів під час проведення уроків хімії, розвивати в учнів можливості використання набуті знання в повсякденному житті.
Для творчої організації роботи учнів на уроках хімії використовується  метод проектів, основні цілі якого відповідають розвитку творчої особистості учня, а освітнім продуктом є проект, виконаний у співпраці з товаришами.   Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:              
 • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 • використовувати багато джерел інформації;
 • самостійно збирати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;
 • приймати рішення;
 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
 • створювати "кінцевий продукт"
 • оцінювати себе та інших.
Дослідницькі технології в проектуванні розвиває пізнавальну активність учнів, вміння творчо мислити, сприяє здобуттю більш глибоких знань. Досвід свідчить, що учням найскладніше самостійно розподіляти обов'язки. Важливо зазначити, що тут слід дотримуватися принципу "кожний робить те, що зможе зробити краще інших". Становленню особистості сприяє також необхідність допомогти один одному, оцінювати один одного, критикувати, а найголовніше - нести відповідальність за свою роботу перед собою, своєю групою, всім колективом.   Необхідно організувати роботу таким чином, щоб учні навчалися:
 • визначати основну мету і завдання;
 • шукати шляхи їх вирішення;
 • здійснювати і аргументувати вибір;
 • передбачати наслідки вибору;
 • діяти самостійно (без підказки);
 • порівнювати отриманий результат з тим, що потребується;
 • об'єктивно оцінювати процес і результат проектування.
    Дослідницькі проекти вимагають добре продуманої структури, актуальності предмета дослідження, відповідних експериментальних і дослідницьких робіт, методів обробки інформації. Структура їх наближена до істинного дослідження. Цей тип проектів пов’язаний з аргументацією актуальності теми, формулюванням проблеми дослідження, зазначенням джерел інформації, висуванням гіпотез і обговоренням отриманих даних, оформленням результатів досліджень.
         Робота над дослідницьким проектом розпочинається із ключового питання. Щоб відповісти на ключове питання треба відповісти  на теоретичне питання, для цього створюється ступінь змістовних питань  по яких дитина шукає правильну відповідь. Ключове питання об’єднує декілька тем, предметів, галузей, які мають філософські, загальні, глобальні знання,  що стосується особистого життя учнів. Ключове питання повинне бути цікаве, провокуюче, спонукати до мислення. Тематичне питання не мають  однозначної відповіді, але чітко вказують на конкретну тему. Тому ключові і тематичні питання можуть включати навідні  питання:
1.     Чи можна нам прожити без….
2.     Що краще….?
3.     Чи завжди на користь…?
Практично значущим в проектній діяльності є:
·        Збирання інформації.
·        Вирішення проміжних завдань.
·        Спостереження за об’єктами.
·        Проведення експериментів.
·        Анкетування.
·        Робота з літературою

Учні готуючись до проекту шукають відповіді  на прикладі власного досвіду, в книжках, енциклопедії, Інтернеті  все це оформляють у вигляді презентацій, досліджень.   Учні використовують можливості PowerPoint для  наочного подання результатів своєї діяльності. Внаслідок цього уроки стають більш пізнавальними, емоційно насиченими. Це робить вивчення матеріалу змістовним, цікавим, наочним, інтерактивним. Використання презентації під час уроку забезпечує візуалізацію розглянутого навчального матеріалу й активне залучення в його обговорення всіх учнів.
Отже, використання у навчальному процесі дослідницьких проектів створює сприятливі умови для розвитку пізнавального інтересу учнів, підвищення якості знань, урізноманітнення і насичення процесу навчання, істотно підвищує мотивацію, допомагає розкрити творчі здібності учнів і вчителів. Прикладом цього є використання дослідницького проекту на  уроках. Проводячи  такий уроку з хімії у  групі учнів, які навчаються по професії:  слюсар з ремонту автомобілів, тракторист-машиніст с/г виробництва, водій автотранспортних засобів категорії «С» в на тему: «Нітрати й ортофосфати. Нітратні та ортофосфатні добрива. Запобігання впливу на організм людини. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи». Ставиться  мета поглибити знання учнів про нітриди і ортофосфати. Ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями азоту його значенням. Звернути особливу увагу на мінеральні добрива, їх використання в с/ г., а також раціональне використання добрив та проблеми охорони грунтів. Продовжити розвивати навички роботи з прикладним програмним забезпеченням з хімії, вміння готувати проекти, проводити дослідження.
Для кращого засвоєння навчального матеріалу особлива увага звертається на використання між предметних зв’язків з  агротехнологія , де вивчається тема:  Мінеральні добрива. Доцільно дану тему вивчати використовуючи метод дослідницького проекту.  Проект спрямований на формування уявлення про мінеральні добрива і раціональне використання їх при вирощуванні рослин. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про мiнеральні добрива та раціональне їх використання. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до чотирьох чоловік, робота груп координується вчителем. Взявши на себе роль вчених (хіміків, біологів, екологів, соціологів) кожна мала група учнів отримує тему, що представляє для них інтерес. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію для показу на уроці. . 

Перед початком роботи над проектом учням ставиться  проблемне питання: Чи знищать мінеральні добрива людину? Поряд з проблемним запитання ставляться ключові і тематичні, змістовні питання:
Ключове питання
Елементи життя чи загроза довкіллю?
Тематичні питання
 • Яка роль елементу Нітрогену у житті рослин?
 • Яка роль елементу Фосфору у житті рослин?
 • Яка роль елементу Калію у житті рослин?
 • Яке значення для рослин мають мінеральні добрива?
·        Змістові питання
1.     Які хімічні елементи необхідні для росту і розвитку рослин?
2.     Які речовини називаються мінеральними добривами?
3.     Які є види мінеральних добрив?
4.     Чи треба боротися з використанням добрив у с/г виробництві?
5.     Чи можуть с/г культури давати високі урожаї без використання мінеральних добрив?
6.     Що буде з нашими ґрунтами через 25 років, як що в дуже великій кількості використовувати мінеральні добрива?
7.     Як на ваше здоров’я впливають нітрати і нітриди?
8.     Що відбуватиметься в організмі людини, якщо часто споживати овочі багаті на шкідливі речовини?
Для кожної групи розроблене власне завдання.
Група 1.
• Дослідити роль елементу Нітрогену у житті рослин?
    Група 2.
• Дослідити роль елементу Фосфору у житті рослин?
Група 3.
• Дослідити роль елементу Калію у житті рослин.
    Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки, готувати презентацію.
   В результаті роботи над проектом було опитано73 респондентів нашого училища, які навчаються по професії : Слюсар з ремонту автомобілів,  тракторист-машиніст с/г виробництва, водій автотранспортних засобів категорії «С». Крім учнів в опитувані взяли участь з агрономом училища, викладачі та майстрами в/н з даної професії.
  Результати досліджень група оформила у презентацію, і зробили висновок з досліджуваної теми: «Для попередження руйнування структури грунтів,  збереження здоров’я людини краще у с/г запровадити використання  органічне землеробство».
 
Хімія – природнича  наука, вивчення її зв'язане з процесами, схованими від безпосереднього спостереження і тому важко сприймаються дітьми. Використання проекту дає можливість  покращити процеси навчання, надаючи одночасно з цим можливість багаторазового повторення і просування в навчанні зі швидкістю, сприятливою для кожної дитини в досягненні розуміння того чи іншого навчального матеріалу . Вдале  використання методу дослідницького проекту в поєднанні з традиційними методами навчання  підвищує інтерес учнів до вивчення хімії, зростає їх активність, посилює у них прагнення здобувати знання самостійно. В результаті цього створюється атмосфера співробітництва, розуміння і доброзичливості. 
Застосування методу проектів у сучасних умовах показує, що з його використанням ефективність процесу навчання та виховання збільшується. Він дає змогу реалізувати низку найважливіших теоретичних положень, відкриває нові можливості у програмуванні навчально-виховного процесу. За допомогою методу проектів здійснюються міжпредметні зв’язки та здобуваються знання через взаємодію учнів між собою та вчителем, що є дуже важливим для формування інтелектуальних здібностей учнів,

Немає коментарів:

Дописати коментар